Thông tư liên tịch Số 05/2009/TTLT-BCA-BNG ngày 12/05/2009 của Bộ Công An và Bộ Ngoại Giao

Thông tư liên tịch Số 05/2009/TTLT-BCA-BNG
NGÀY 12/05/2009
CỦA Bộ CÔNG AN – Bộ NGOẠI GIAO
Hướng dẫn thủ tục giải quyết
cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài
đăng ký thường trú tại Việt Nam
Căn cứ cư trú“>Luật cư trú số 81/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định sổ 107/20077NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 cùa Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thỉ hành một sổ điều của Luật Cư trú;
Căn cứ Nghị định sổ 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh cùa công dân Việt Nam;
Căn cứ Chi thị số 19/2008/CT-TTg ngày 06 tháng 06 năm 2008 của Thù tướng Chỉnh phủ về việc tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về công tác đổi với người Việt Nam ở nước ngoài;
Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài (dưới đây viết tắt là CDVNĐCNN) đăng ký thường trú tại Việt Nam như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
1. Thông tư này áp dụng đối với CDVNĐCNN mang hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu do nước ngoài cấp còn giá trị (dưới đây gọi chung là hộ chiếu nước ngoài) về Việt Nam đăng ký thường trú.
2. CDVNĐCNN không có hộ chiếu nước ngoài, nếu có giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp thì cũng được áp dụng theo Thông tư này.
3. CDVNĐCNN có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam theo quy định tại tiết b, điểm 1, Mục II Thông tư số 06/2007/TT- BCA-C11 ngày 01/7/2007 của Bộ Công an.
4. Những trường hợp sau đây không thuộc diện đối tượng áp dụng theo Thông tư này:
– Người đã xin thôi quốc tịch Việt Nam. Trường họp muốn xin thường trú tại Việt Nam thi phải làm thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.
– Người thuộc diện “chưa được nhập cảnh Việt Nam” theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2000.