Trách nhiệm về quản lý cư trú

Điều 23. Trách nhiệm của Công an tình, thành phố trực thuộc trung ương
1. Chịu trách nhiệm trước Bộ Công an và ủy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chi đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định về quản lý cư trú tại địa phương mình.
2. Tham mưu giúp ủy ban nhân dân tình, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo ủy ban nhân dân xã chứng thực các loại giấy tờ xác nhận chỗ ờ hợp pháp cho công dân theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 107/2007/NĐ-CP.
3. Chủ trì phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền và các ban ngành ở địa phương tổ chức tuyên truyền pháp luật về cư trú.
4. Báo cáo Bộ Công an, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tình hình, biện pháp giải quyết những vấn đề vướng mắc nảy sinh trong quá trình quản lý cư trú tại địa phương.
5. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xừ lý vi phạm pháp luật về cư trú.
6. Tập hợp, báo cáo tình hình, số liệu cư trú về Bộ Công an theo quy định.
7. Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tinh (sau đây viết gọn là Công an cấp huyện) về đăng ký, quản lý cư trú.
8. Thực hiện các việc khác về quản lý cư trú theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.
Điều 24. Trách nhiệm của Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
1. Thực hiện các ưách nhiệm được quy định tại Luật cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành.
1. Chịu trách nhiệm trước Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây viết gọn là ủy ban nhân dân cấp huyện) về việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định về quản lý cư trú tại địa phưomg mình.
2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin, tuyên truyền và các ban, ngành, ở địa phương tổ chức tuyên truyền pháp luật về cư trú.
3. Báo cáo Công an tình, thành phố trực thuộc trung ương, ủy ban nhân dân cấp huyện về tình hình biện pháp giải quyết những vấn đề vướng mắc nảy sinh trong quá trình quản lý cư trú tại địa phương.
4. Kiểm tra, thanh ưa, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về cư trú theo thẩm quyền.
5. Tập họrp, báo cáo tình hình, số liệu cư trú về Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định.
6. Quản lý lưu trữ hồ sơ đăng ký và quản lý thường trú theo quy định của Bộ Công an.
7. Thực hiện các việc khác về quản lý cư trú theo quy định của công an cấp ưên.
Điều 25. Trách nhiệm của Công an xã, phường, thị trấn
1. Thực hiện các trách nhiệm được quy định tại Luật Cư trú
2. Thực hiện việc đăng ký, quản lý cư trú hên địa bàn phụ trách theo quy định của Luật Cư trú và quy định của Bộ Công an.
3. Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về cư trú theo thẩm quyền.
4. Tập hợp, báo cáo tinh hình, số liệu cư trú về Công an cấp huyện theo quy định.
5. Tổ chức tuyên truyền pháp luật về cư trú.
6. Quản lý, lưu trữ hồ sơ đăng ký và quản lý tạm trú theo quy định của Bộ Công an.
7. Thực hiện các việc khác về quản lý cư trú theo quy định của Công an cấp trên.
Điều 26. Kiểm tra cư trú
1. Hình thức kiểm tra cư trú được tiến hành định kỳ, đột xuất, hoặc do yêu cầu phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự.
2. Đối tượng kiểm ha cư trú là công dân, hộ gia đình, cơ quan đăng ký, quản lý cư trú các cấp; cơ quan, tổ chức có liên quan đến quản lý cư trú.
3. Nội dung kiểm ha cư trú bao gồm việc triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung đăng ký, quản lý cư trú; quyền và hách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức; các nội dung khác theo pháp luật cư trú.
4. Cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân được giao quản lý cư trú tại địa bàn có quyền kiểm fra trực tiếp việc chấp hành pháp luật về cư trú đối với công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức thuộc địa bàn quản lý. Khi kiểm tra được quyền huy động lực lượng quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức cùng tham gia.
5. Việc kiểm tra cư trú của Công an cấp trên tại địa bàn dân cư phải có cán bộ, chiến sĩ Công an được giao quản lý cư trú tại địa bàn chứng kiến.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội dưới 1 tỷ